аутолейкоцитарну завись лікарськими речовинами, здійснював внутрішньоартеріальне введення ліків у кінцівку, проводив забір матеріалу для морфологічних та інших досліджень. Дисертант самостійно оперував хворих з СДС, провів аналіз фактичного матеріалу, основних положень і висновків роботи, підготував статті та тези для публікації. Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації повідомлено, обговорено та схвалено на засіданнях науково-практичних конференцій „Сучасні напрямки розвитку ендокринології” (Другі та треті Данилевські читання – Харків, 2003; 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні аспекти хірургічного сепсису” (Запоріжжя, 2003); Міжнародному симпозіумі “Актуальні питання сучасної медичної допомоги населенню” – (Чернівці, 2003); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів, студентів та молодих вчених “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини” СумДУ (Суми, 2004), на засіданнях Харківського медичного товариства, секції “Хірургія” у 2002, 2003 роках, на засіданні вченої ради Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України (Харків, 2004). Публікації результатів дослідження. Матеріали дисертації викладено у 10 наукових працях, з них – 6 статтях (4 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України), 3 тезах, 1 деклараційному патенті України на винахід. Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 122 сторінках, складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, обговорення результатів, висновків і практичних рекомендацій, переліку літературних посилань, які включають 216 джерел, з них 115 – вітчизняних та країн СНД та 101 – іноземне. Дисертація має 19 таблиць та 19 рисунків. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ Матеріал та методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань здійснено аналіз клінічного перебігу захворювання у 130 хворих на цукровий діабет із синдромом діабетичної стопи. Залежно від способу лікування досліджувані пацієнти були розподілені на 2 групи. Проспективне дослідження проведено в основній групі із 80 (61,5 %) пацієнтів із СДС, які перебували на лікуванні в Харківському Інституті загальної та невідкладної хірургії АМН України, Харківській обласній клінічній лікарні та шпиталі Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області. Як групу порівняння використано ретроспективне дослідження 50 (38,5 %) історій хвороб пацієнтів із СДС, які отримали традиційне лікування. Всі виділені групи були репрезентативні між собою за віком, клініко-лабораторними проявами патології, а також за показниками, здобутими у

аутолейкоцитарну завись лікарськими речовинами, здійснював внутрішньоартеріальне введення ліків у кінцівку, проводив забір матеріалу для морфологічних та інших досліджень. Дисертант самостійно оперував хворих з СДС, провів аналіз фактичного матеріалу, основних положень і висновків роботи, підготував статті та тези для публікації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації повідомлено, обговорено та схвалено на засіданнях науково-практичних конференцій „Сучасні напрямки розвитку ендокринології” (Другі та треті Данилевські читання – Харків, 2003; 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні аспекти хірургічного сепсису” (Запоріжжя, 2003); Міжнародному симпозіумі “Актуальні питання сучасної медичної допомоги населенню” – (Чернівці, 2003); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції викладачів, студентів та молодих вчених “Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини” СумДУ (Суми, 2004), на засіданнях Харківського медичного товариства, секції “Хірургія” у 2002, 2003 роках, на засіданні вченої ради Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України (Харків, 2004).

Публікації результатів дослідження. Матеріали дисертації викладено у 10 наукових працях, з них – 6 статтях (4 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України), 3 тезах, 1 деклараційному патенті України на винахід.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 122 сторінках, складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, обговорення результатів, висновків і практичних рекомендацій, переліку літературних посилань, які включають 216 джерел, з них 115 – вітчизняних та країн СНД та 101 – іноземне. Дисертація має 19 таблиць та 19 рисунків.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

 Матеріал та методи дослідження. Для розв’язування поставлених завдань здійснено аналіз клінічного перебігу захворювання у 130 хворих на цукровий діабет із синдромом діабетичної стопи. Залежно від способу лікування досліджувані пацієнти були розподілені на 2 групи. Проспективне дослідження проведено в основній групі із 80 (61,5 %) пацієнтів із СДС, які перебували на лікуванні в Харківському Інституті загальної та невідкладної хірургії АМН України, Харківській обласній клінічній лікарні та шпиталі Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області. Як групу порівняння використано ретроспективне дослідження 50 (38,5 %) історій хвороб пацієнтів із СДС, які отримали традиційне лікування. Всі виділені групи були репрезентативні між собою за віком, клініко-лабораторними проявами патології, а також за показниками, здобутими у